Super User

Super User

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 คณะครุศาสตร์จัดประชุม

ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจากคุรุสภาโดยมี

คณบดี เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นการจัด


เตรียมข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่17 กรกฏาตม 2557 เวลา 9.00 น คณะครุศาสตร์

จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โดยมี

อาจารย์ภาวิณี
โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพร้อมด้วย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ


นโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00 น คณะครุศาสตร์

จัดปฐมนิเทศนักศีกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวรัตน์ สมนาม เป็นประธาน พร้อมด้วย

อาจารย์ผาณิต 
เย็นแข และอาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร เนื้อหาโดยรวมต้อง

การให้นักศึกษาวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ


ไปทดลองปฏิบัติการสอนภายใต้การกำกับดูแลของครู


พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

 

วันศุกร์, 18 กรกฎาคม 2557 00:00

คำคมวันแม่

"Before you were conceived I wanted you. 
Before you were born I loved you. 
Before you were here an hour I would die for you. 
This is the miracle of love."  - Maureen Hawkins 
 
ก่อนลูกจะคลอดแม่คิดถึงลูก ก่อนลูกจะเกิดแม่รักลูก ก่อนลูกจะมาอยู่ในอ้อมกอดแม่ 
แม่ก็รู้สึกว่าแม่สละชีวิตเพื่อลูกได้ มันเป็นความรักที่ปาฏิหาริย์จริง ๆ
 
 
วันอาทิตย์, 08 มิถุนายน 2557 00:00

ของขวัญวันแม่

ใกล้ถึงวันแม่เข้ามาทุกทีลูกๆอย่างเราก็คงกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่สุดที่รักของพวกเรา
วันนี้จะมาเสนอคือเราจะนำภาพถ่ายเล็กๆหลายๆภาพมาแปะลงบนกระดาษน่ารักๆมีนูนบ้างเรียบบ้างแล้วนำมาอัดกรอบสามารถนำไปตั้งโชว์ที่บ้านต่อได้
วันอาทิตย์, 08 มิถุนายน 2557 00:00

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๕ปี โดยมีความเป็นมาดังนี้

วันจันทร์, 02 มิถุนายน 2557 00:00

งานวิจัย ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 2557

งานวิจัย ทั้งหมด ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 2557


A Development of Online Lessons To Strengthen the Learning Process of Master's Degree Students Majoring in Curriculum and Instruction at SuanSunandhaRajabhat University

 การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้รูปแบบการจูงใจ ARCS การพัฒนาทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานการเขียนในชั้นเรียน การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ ARCS เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของครูตามแนวคิดของไวก๊อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน (ระยะที่ 1)

Page 1 of 10
07. 2014