Super User

Super User

วันพุธ, 03 กันยายน 2557 00:00

ร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 คณะครุศาสตร์จัดประชุม

ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจากคุรุสภาโดยมี

คณบดี เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นการจัด


เตรียมข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่17 กรกฏาตม 2557 เวลา 9.00 น คณะครุศาสตร์

จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โดยมี

อาจารย์ภาวิณี
โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพร้อมด้วย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ


นโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00 น คณะครุศาสตร์

จัดปฐมนิเทศนักศีกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวรัตน์ สมนาม เป็นประธาน พร้อมด้วย

อาจารย์ผาณิต 
เย็นแข และอาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร เนื้อหาโดยรวมต้อง

การให้นักศึกษาวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ


ไปทดลองปฏิบัติการสอนภายใต้การกำกับดูแลของครู


พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

 

Page 1 of 11
11. 2014